Sabtu, 20 Juni 2009

Iman dan Kufur

Sejarah Ringkas dan Konsep Iman dan Kufur

 Sejarah Ringkas Iman dan Kufur
Perbincangan tentang iman dan kufur ini timbulnya pada masa pemerintahan Ali Ibn Abi Talib. Pada waktu itu terjadi pertempuran antara Saidina Ali dengan Mu’awiyyah Ibn Abi Sufyan. Mu’awiyyah adalah gabenur Damaskus yang tidak setuju pemerintahan Saidina Ali. Pertempuran ini terkenal dengan peperangan Siffin (659 M.). Ketika pasukan Saidina Ali hampir memenangi pertempuran tersebut, pembantu kanan Mu’awiyyah, ‘Amr Ibn Al-‘As yang terkenal sebagai orang licik, meminta berdamai dengan mengangkat al-Quran ke atas. Qurra yang ada di pihak Saidina Ali mendesak Saidina Ali supaya menerima tawaran itu, dan dengan demikian dicarilah perdamaian dengan mengadakan pengantara (arbitrasi). Sebagai pengantara dilantik dua orang, iaitu: ‘Amr Ibn Al-‘As di pihak Mu’awiyyah dan Abu Musa al-Asy’ari dari pihak Ali. Kesimpulan dari arbitrasi tersebut merugikan pihak Ali dan menguntungkan pihak Mu’awiyyah, lalu Mu’awiyyah dengan sendirinya dianggap menjadi khalifah tidak rasmi. Sebagian dari pengikut Ali tidak setuju dengan pengantara (arbitrasi) tersebut, dan karena itu mereka meninggalkan barisan Saidina Ali. Golongan mereka inilah dalam sejarah Islam terkenal dengan nama Khawarij. Dengan demikian, gambaran dari persoalan-persoalan politik inilah akhirnya membawa kepada timbulnya persoalan teologi.
Golongan Khawarij ini memandang bahawa Saidina Ali, Mu’awiyyah, ‘Amr Ibn al-‘As, Abu Musa al-Asy’ari dan lain-lain yang menerima arbitrasi itu adalah kafir, karena mereka semuanya tidak kembali menetapkan hukum kepada al-Quran seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah dalam surah al-Maidah, 5: 44:

Artinya: “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”

Dari ayat inilah mereka mengambil semboyan la hukma illa lillah karena keempat tempat pemuka Islam di atas telah dipandang kafir dalam arti bahwa mereka telah keluar dari Islam, yaitu murtad. Mereka mesti dibunuh. Yang dipandang kafir bukan lagi hanya orang yang melakukan dosa besar, yaitu murtakib al-kabair. Persoalannya ialah, masihkah dia mukmin ataukah dia menjadi kafir, kerana melakukan dosa besar? Dengan demikian, dari persoalan inilah menimbulkan akhirnya lahir aliran-aliran baru ilmu al-kalam di samping Khawarij. Aliran-alirannya adalah Murjiah, Mu’tazilah, Asy’ariyyah dan Maturidiyyah.

 Konsep Iman
Para Mutakallimin secara umum merumuskan unsur-unsur iman terdiri dari al-tasdiq bi al-qalb; al-iqrar bi al-lisan; dan al-‘amal bi al-jawarih. Ada yang berpendapat unsur ketiga dengan istilah yang lain: al-‘amal bi al-arkan yang membawa maksud melaksanakan rukun-rukun Islam. Perbedaan dan persamaan pendapat para mutakallimin dalam konsep iman nampaknya berkisar di sekitar unsur tersebut.
Jika dilihat dari asal bahasa kata iman berasal dari bahasa arab yang berarti membenarkan, dan dalam bahasa Indonesia kata iman berarti percaya yaitu sebuah kepercayaan dalam hati dan membenarkan bahwa adanya Allah SWT itu benar-benar ada serta membenarkan dan mengamalkan semua yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan mempercayai Rasul-Rasul sebelumnya. Iman merupakan inti dasar dari sebuah peribadatan, tanpa adanya keimanan sangat mustahil seseorang dapat membenarkan adanya Tuhan.
Dalam pembahasan ilmu kalam konsep iman terbagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Iman adalah Tasdiq dalam hati atas wujud Allah dan keberadaan Nabi atau Rasul Allah. Menurut konsep ini iman dan kufur semata-mata adalah urusan hati, bukan Nampak dari luar. Jika seseorang membenarkan atau meyakini adanya Allah maka ia dapat disebut teklah beriman kepada Allah meskipun perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran agama islam. Konsep iman ini banyak dianut oleh mazhab murjiah yang sebagian besar penganutnya adalah Jahamiyah dan sebagian kecil Asy’ariyah.

Menurut paham diatas bahwa keimanan seseorang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan atau amaliyah-amaliyah zahir, dikarenakan hati adalah sesuatu yang tersembunyi sehingga tidak dapat disangkut pautkan dengan keadaan yang zhahir.

2. Iman adalah Tasdiq di dalam hati dan diikrarkan dengan lidah. Dengan demikian seseorang dapat digolongkan beriman apabila mempercayai dalam hati keberadaan Allah dan mengikrarkan (mengucapkan) dengan
lidah. Disini antara keimanan dan perbuatan manusia tidak ada hubungannya. Yang terpenting dalam iman adalah Tasdiq dalam hati dan diikrarkan dengan lisan konsep ini dianut oleh sebagian pengikut
Mahmudiyah

3. Iman adalah Tasdiq dalam hati dan diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan perbuatan. Disini diterangkan bahwa antara iman dan perbuatan Terdapat keterkaitan karena keimanan seseorang ditentukan pula oleh amal perbuatannya konsep iman ini dianut oleh Mu’tazilah dan Khawarij.
Bagi Khawarij antaranya mengatakan pengertian iman itu ialah, beriktikad dalam hati dan berikrar dengan lidah serta menjauhkan diri dari segala dosa. Pengertian yang diberikan oleh Khawarij di atas, sama dengan Mu’tazilah pada unsur yang pertama dan yang kedua, tetapi berbeda pada unsur yang ketiga di dalam hal menjauhkan diri dari segala dosa, bagi Khawarij termasuk dosa kecil. Sedangkan bagi Mu’tazilah hanya menjauhkan diri dari dosa besar saja.

Bagi Murjiah pula, menurut al-Bazdawi mayoritas mereka berpendapat bahawa iman itu hanyalah ma’rifah kepada Allah semata-mata. Sedangkan bagi Asy’ariyyah, iman ialah membenarkan dengan hati, dan itulah iktikad . Di sini terdapat persaman antara konsep Murjiah dan Asy’ariyyah yang menekankan tugas hati bagi iman atas pengakuan. Cuma Murjiah menggunakan perkataan ma’rifah, sementara Asy’ariyyah menggunakan al-tasdiq.
Selanjutnya konsep Maturidiyyah secara umumnya sama dengan konsep Asy’ariyyah dari ahli al-sunnah wa al-jama’ah, cuma sedikit perbedaan, yaitu bagi Maturidiyyah tasdiq dengan hati mesti satu kesatuan beriqrar dengan lidah. Sedangkan bagi Asy’ariyyah hanya memadai dengan pengakuan hati untuk membuktikan keimanan, taqrir dengan lisan tidak diperlukan, kerana taqrir dengan lisan dan mengerjakan rukun-rukun Islam adalah merupakan cabang dari iman.8 Pendapat Ahli al-Sunnah wa al-Jama’ah golongan Asy’ariyyah yang agak lebih lengkap tentang iman seperti yang diberikan oleh al-Baghdadi yang dikutip oleh Harun Nasution, ia menerangkan bahawa ada tiga bagian:

a. Iman yang membuat orang keluar dari golongan kafir dan tidak kekal dalam neraka, yaitu: Mengakui Tuhan, kitab, para Rasul, qadar baik dan jahat, sifat-sifat Tuhan dan segala keyakinan lain yang diakui dalam syari’at.

b. Iman yang mewajibkan adanya keadilan dan melenyapkan nama fasiq dari seseorang serta yang melepaskan dari neraka, iaitu mengerjakan segala yang wajib dan menjauhi segala dosa besar.

c. Iman yang menjadikan seseorang itu memperolehi prioriti untuk langsung masuk ke syurga tanpa perhitungan, iaitu mengerjakan segala yang wajib serta yang sunat dan menjauhi segala dosa.

Dari uraian di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa konsep iman dari aliran yang lima ini, secara umum dapat dibagi dua:

a. Konsep yang menerima unsur-unsur iman itu secara mantap ketiga-tiganya, yaitu, al-tasdiq bi al-qalb; al-iqrar bi al-lisan, al-‘amal bi al-jawarih atau al-‘amal bi al-arkan.

b. Konsep yang menekankan kepada unsur pertama saja dari ketiga-tiga unsur tersebut. Unsur-unsur kedua dan ketiga bagi golongan ini hanya merupakan cabang-cabang saja dari iman. Pendapat yang kedua ini terdapat pada golongan yang berpendapat arti iman sebagai ma’rifah dan tasdiq. Golongan ini termasuk Murjiah, Asy’ariyyah dan Maturidiyyah.

 Konsep Kufur
Kufur secara lughat (bahasa) kata kufur berasal dari bahasa Arab yang bermakna ingkar. Kufur dalam banyak pengertian sering diantagoniskan sebagai kedaan yang bertolak belakang dengan iman. Adapun yang dimaksud kufur dalam pembahasan ini adalah keadaan tidak percaya/tidak beriman kapada Allah SWT. Maka orang yang kufur/kafir adalah orang yang tidak percaya/tidak beriman kepada Allah baik orang tersebut bertuhan selain Allah maupun tidak bertuhan, seperti paham komunis (ateis). Kufur ialah mengingkari Tauhid, Kenabian, Ma'ad, atau ragu terhadap kejadiannya, atau mengingkari pesan dan hukum para nabi yang sudah diketahui kedatangannya dari sisi Allah SWT. Ciri dari kekufuran adalah mengingkari secara terang-terangan terhadap suatu hukum Allah SWT yang mereka tahu tentang kebenarannya dan mereka memiliki tekad untuk memerangi agama yang hak. Dari sinilah syirik (mengingkari tauhid) termasuk salah satu ciri konkret dari kekufuran.
Oleh karena itu orang-orang kufur/kafir sangatlah dimurkai oleh Allah SWT karena mereka tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Adapun kufur/kafir sangatlah erat kaitannya atau hubungannya dengan keadaan-keadaan yang menyesatkan seperti syirik, nifak, murtad, tidak mau bersyukur kepada Allah SWT, dan lain sebagainya.

Para Mutakallimin selalu mengaitkan persoalan iman ini dengan kufur. Persoalan-persoalan kufur timbul dalam sejarah bermula dari tuduhan kufurnya perbuatan sahabat-sahabat yang menerima arbitrasi sebagai penyelesaian perang Siffin. Selanjutnya persoalan hukum kafir ini bukan lagi hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan al-Quran, tetapi juga orang yang melakukan dosa besar, yaitu murtakib al-kabair sehingga melahirkan perbedaan pendapat tentang murtakib al-kabair ini, apakah masih tetap mukmin atau sudah kafir, yaitu keluar dari Islam? Bagaimanakah kedudukan mereka di dunia dan di akhirat? Apakah orang yang melakukan dosa besar akan kekal dalam neraka atau adakah kemungkinan keluar dari neraka dan masuk syurga? Sebelum menjawab persoalan-persoalan tersebut, perlu dinyatakan, apakah faktor yang termasuk dalam dosa besar. Ada hadist-hadist yang mengatakan bahwa dosa besar selain syirik ialah:

a. Zina
b. Sihir
c. Membunuh manusia tanpa sebab yang dibolehkan Allah
d. Memakan harta anak yatim piatu
e. Riba
f. Meninggalkan medan perang
g. Memfitnah perempuan yang baik-baik

Menurut mayoritas pemuka Khawarij, berpendapat bahwa semua dosa besar adalah kufur, orang yang melakukan dosa besar itu dihukum kafir dan kekal di dalam neraka. Pendapat ini diutarakan oleh golongan cabang al-Muhakkimah yang paling awal dalam Khawarij. Khawarij cabang Azariqah pula lebih jauh ekstrim dari golongan pertama. Mereka menghukum sebagai syirik bagi orang yang melakukan dosa besar. Di dalam Islam syirik lebih besar dari kufur, bahkan lebih jauh dari itu bagi golongan Azariqah menyatakan bahawa yang menjadi musyrik bukan hanya orang Islam yang melakukan dosa besar saja, tetapi juga semua orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Berlainan dengan Khawarij cabang Ibadiah, mereka tidak sependapat dengan Azariqah, menurut mereka orang yang tidak masuk golongan mereka bukanlah musyrik dan bukanlah pula mukmin, paling berat ia boleh dikatakan kafir. Mereka membagikan golongan kafir ini kepada dua golongan:
a. Kafir al-Ni’mah
Ialah orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Tuhan.
b. Kafir al-Millah
Ialah orang yang keluar dari agama.
Bagi golongan Ibadiah, orang yang melakukan dosa besar termasuk dalam arti yang pertama, yaitu mereka masih tetap muwahhidun, sah syahadatnya, boleh nikah dan waris mewarisi, bahkan yang terpenting haram darah mereka, artinya tidak diperangi.

4
Nampaknya pendapat Ibadiah ini lebih sederhana dari Azariqah.
Bagi Azariqah, orang yang tidak masuk golongan mereka boleh diperangi, karena bukan daerah Islam tetapi adalah dar al-harb atau dar al-kufr, darah mereka adalah halal. Yang dianggap dar al-Islam bagi mereka hanyalah orang yang termasuk wilayah atau golongan mereka saja. Menurut al-Bazdawi, konsep Khawarij mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan berdosa besar dan berdosa kecil yang tidak bertaubat akan kekal dalam neraka.
Bagi kaum Murjiah secara umumnya berpendapat bahwa soal kufur dan tidak kufur adalah lebih baik ditunda saja sampai ke Hari Pengadilan Tuhan di akhirat kelak. sebab itu, kaum Murjiah tetap menganggap sahabat-sahabat yang terlibat dengan arbitrase adalah orang-orang yang dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Tetapi ada juga di kalangan cabang Murjiah yang mempersoalkan tentang soal kufur seperti Muhammad Ibn Karran. Menurutnya, orang-orang yang tidak mengucap dua kalimat syahadat, serta orang yang mendustakan dan mengingkari adanya Allah dengan perkataan bukan dengan perbuatan adalah kafir. Argumentasi Murjiah, ialah bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar masih mengucap dua kalimat syahadat dan Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya, orang seperti ini masih mukmin bukan kafir atau musyrik. Dalam dunia ini ia tetap dianggap mukmin bukan kafir. Soalnya di akhirat diserahkan kepada keputusan Tuhan, kalau dosa besar diampunkan, ia segera masuk syurga, kalau tidak akan masuk neraka untuk waktu yang sesuai dengan dosa yang dilakukan dan kemudian masuk syurga.
Pendapat tentang kufur berikutnya, ialah dari aliran Mu’tazilah. Pendapat Mu’tazilah tentang murtakib al-kabair ini, ialah sebagai bukan kafir dan bukan pula mukmin. Konsep Mu’tazilah disebut manzilah bain manzilataian atau posisi antara dua posisi. Di akhirat kelak orang yang melakukan dosa besar itu tidak akan dimasukkan ke dalam syurga dan tidak pula dimasukkan ke dalam neraka yang dahsyat, seperti orang kafir, tetapi dimasukkan ke dalam neraka yang paling ringan. Di dalam dunia ini, orang yang melakukan dosa besar itu bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi fasiq, tidak boleh disebut mukmin, walaupun dalam dirinya ada iman, kerana pengakuan dan ucapan dua kalimat syahadatnya, dan tidak pula disebut kufur, walaupun ‘amal perbuatan dianggap dosa, kerana ia tidak mempengaruhi imannya. Timbul lagi satu pertanyaan, “Siapakah yang disebut kafir oleh aliran Mu’tazilah?” Menurut mayoritas Mu’tazilah, orang yang tidak patuh terhadap yang wajib dan yang sunat disebut ma’asi. Ma’asi terbahagi kepada dua, iaitu pertama, ma’asi kecil dan kedua ma’asi yang besar. Ma’asi yang besar dinamakan kufur. Ma’asi yang besar, yang membawa kepada kufur ada tiga, iaitu:

a. Seseorang yang menyamakan Allah dengan makhluk.
b. Seseorang yang menganggap Allah tidak adil atau zalim.
c. Seseorang yang menolak eksistensi Nabi Muhammad yang menurut nas
telah disepakati kaum muslimin.

Kalau patuh dan taat terhadap yang wajib dan sunah disebut iman, ini bukan berarti kalau tidak melakukan yang wajib dan sunah langsung menjadi kufur. Menurut Hisyam al-Fathi, salah seorang pemuka Mu’tazilah, menyebut keadaan seperti itu dengan
contoh tentang orang yang melaksanakan shalat dan berzakat. Menunaikan shalat dan zakat disebut realisasi iman, maka orang yang melakukan keduanya disebut mukmin, tetapi kalau shalat dan zakat tidak ditunaikan, orang tersebut tidak boleh pula disebut kafir. Untuk orang yang tidak melaksanakan yang wajib seperti shalat dan zakat serta lainnya diistilahkan sebagai fasiq saja. Sedangkan pendapat Ibad Ibn Sulaiman, dari kalangan pemuka Mu’tazilah juga, agak sederhana dari pendapat terdahulu, ia berpendapat iman adalah kepatuhan kepada yang wajib bukan sunah. Seseorang yang tidak beriman kepada Allah disebut kafir millah, yaitu kafir agama. Dari pendapat pemuka Mu’tazilah, dapat disimpulkan bahawa kufur adalah tidak mengucap dua kalimat syahadat dengan iringan keyakinan penuh; dan fusuq adalah perbuatan dosa besar, serta iman adalah pengakuan dengan hati yang dinyatakan dengan lisan dan melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi dosa besar. Menurut al-Asy’ari sendiri, iman ialah pengakuan dalam hati tentang ke-Esaan Allah dan tentang kebenaran Rasul-Rasul serta segala apa yang mereka bawa, mengucapkannya dengan lidah dan mengerjakan rukun-rukun Islam merupakan cabang iman. Dengan demikian, untuk menjadi mukmin, cukup dengan pengakuan dalam hati tentang dua kalimah syahadah serta membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Dengan itu, tentulah yang disebut kufur ialah orang yang tidak membuat pengakuan atau membenarkan tentang ke-Esaan Tuhan dan tentang kebenaran Rasul serta segala yang mereka bawa. Menurut Asy’ariyyah seorang muslim yang berdosa besar jika meninggal dunia tanpa bertaubat, nasibnya terserah kepada ketentuan Tuhan, mungkin orang itu diampuni Allah karenarahmat dan kasih sayang-Nya. Ada kemungkinan juga tidak akan diampuni Allah dosa-dosanya dan akan diazab sesuai dengan dosa-dosa yang dibuatnya dan kemudian baru ia dimasukkan ke dalam syurga, kerana ia tidak mungkin akan kekal tinggal dalam neraka. Ringkasan dari uraian ini dapat disimpulkan menurut Asy’ariyyah orang-orang yang berdosa besar bukanlah kafir, dan tidak akan kekal dalam neraka. Orang demikian adalah mukmin dan akhirnya akan masuk syurga. Selanjutnya bagi Maturidiyyah, orang yang berdosa kecil, dosa-dosa kecilnya akan dihapus oleh kebaikan salat dan kewajipan-kewajipan lain yang dijalankan. Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah surah Hud, 11: 114:44
Artinya:
Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu mengahapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang jahat. Itulah peringatan bagi orangorang yang ingat.


Kesimpulan


Dari beberpa pemaparan diatas, serta segala penjelasan-penjelasan, yang kami dapat mengambil kesimpulan, yaitu iman merupakan suatu bentuk urusan hati yang mendorong seseorang untuk melakukan amaliah-amaliah serta iman merupakan dasar atau pondasi seseorang untuk dapat dekat dengan Allah. Dan sebaliknya kufur adalah merupakan sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah. Kufur juga merupakan ketidak percayaan terhadap Allah AWT beserta segala Kekuasaan-Nya. Sehingga kufur merupakan suatu bentuk urusan hati yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela.
Berdasarkan perbandingan yang telah dikemukakan, nampak jelas bagaimana konsep iman dan kufur menurut perspektif aliran yang kelima dalam teologi. Pada mulanya konsep ilmu kalam dalam pembahasan iman dan kufur agak sederhana, seperti yang terdapat di kalangan Khawarij dan Murjiah, tetapi kemudian pembahasannya lebih terperinci. Hal ini terjadi setelah datangnya tingkatan perkembangan kemajuan berfikir dan penelitian dari tokoh-tokoh Mu’tazilah. Pada masa berikutnya, aliran ini pernah menjadi anutan penguasa di zaman Bani Abbas.
Kemajuan ini mungkin karena telah terjadinya interaksi intelektual dengan falsafah Yunani. Dengan falsafah dan logika itu, Mu’tazilah mengembangkan konsep-konsep dan faham yang lebih logis dan sistematis dibandingkan dengan faham sebelumnya. Dari metode berfikir kaum Mu’tazilah yang mempergunakan rasio itulah sebenarnya yang menjadi dasar pembahasan tentang iman dan kufur pada aliran-aliran berikutnya seperti Asy’ariyyah dan Maturidiyyah di kalangan ahli al-Sunnah wa al-jama’ah.Referensi


Ahmad Muhammad,1998.Tauhid Ilmu Kalam.CV. Pustaka setia:Bandung.
Syekh Ibnu Jabr Ar-Rummi.2007.Mendaki Tangga Ma’rifat.Mitrapress
www.groups.google.co.id
www.al-shia.com
www.darulnuman.com
WWW.ishtishad.wordpress.com
www.geocities.com
Ahmad Amin. 1969. Zuhr al-Islam. Juz 1V, Lebanon: Dar al-Kitab al-Arabi.
Al-Ghazali. 1958. Tarikh al-Firq al-Islamiyyah wa Nasy’ah ‘Ilm al-Kalam ‘inda al-Muslimin. Al-Azhar: Maktabah Subhi.
Al-Baghdadi, t.t. Al-Farq Bain al-Firaq. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
Al-Bazdawi. Kitab Usuluddin. Kahirah: Dr. Hans Piter Lins (Et. Al), Dar Haya’.
Harun Nasution. 1983. Akal dan Wahyu dalam Islam. Jakarta: UI-Press.
…………….. 1986. Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan. Jakarta: UI-Press.
…………….. 1978. Islam Ditinjau dari Berbagai aspeknya. Jilid 11, Jakarta: UI-Press.
Muhammad Ibn Abd al-Karim al-Syahrastani. t.t. al-Milal wa al-Nihal. Beirut: Dar al-Fikr.
Jalal Abd. Hamid Musa. 1975. Nasy’ah al-‘Asy’ariyyah wa tatawwaruha. Lebanon: Dar al-Kitab.
Subhi. 1982. Fi ‘ilm al-Kalam. Iskandariyyah: Tsaqafah al-Jami’ah. Untitled-99 02/16/2007, 19:16 74

Cari Blog Ini